Quyết định thành lập ban phòng chống bão lụt

Tháng Mười 9, 2015 4:17 chiều

 

purchase discount medication! priligy dapoxetine buy online. approved pharmacy, buy dapoxetine online pharmacy.

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
TRƯỜNG THCSTTCX

Số: 39/QĐ-TL
Cẩm Xuyên, ngày 6 tháng 9 năm 2015

dapoxetine hydrochloride fda approval dapoxetine 30mg reviews dapoxetine reviews

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phòng chống bão lụt năm học 2015 – 2016
____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ how to get dapoxetine 90 mg pills without insurance, dapoxetine canada 30 online fast shipping , dapoxetine online pharmacies worldwide delivery,. TRẤN CẨM XUYÊN

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS , THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
Thực hiện chỉ thị của Uỷ ban nhân Huyện Cẩm Xuyên và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện cẩm Xuyên về việc phòng chống bão lụt ;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường ;
Xét khả năng cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Nay thành lập Ban phòng chống bão lụt của trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên năm học 2015 – 2016 gồm các ông (bà) có tên danh sách kèm theo.
Điều 2 . Ban phòng chống bão lụt có nhiệm vụ xây dựng phương án , phòng chống lụt, bão khi có lụt bão xảy ra. Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công .
Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên trong điều 1, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                                                                           (đã ký)
Như điều 3 ;
Lưu : VT , CM .

Hoàng Văn Hạnh

 

DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT
NĂM HỌC 2015-2016
(Ban hành kèm theo QĐ số 39 QĐ-TL trường THCS TTCX ngày 6 tháng 9 năm 2015)

buy fluoxetine online, fluoxetine 20 mg , prozac 20 mg effects.

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG GHI CHÚ
1 Hoàng Văn Hạnh Hiệu trưởng Trưởng Ban
2 Hồ Phương P. Hiệu trưởng Phó Ban
3 Nguyễn Vĩnh Phúc TT tổ Anh Thư ký
4 Trần Kim Quế CTCĐ Ban viên
5 Nguyễn Văn Thành Bí Thư Đoàn Ban viên
6 Nguyễn Văn Quyết TT tổ toán Ban viên
7 Trần Thị Hương TT hành chính Ban viên
8 Phạm Văn Duyến GV Ban viên 24 may 2010 … buy ambien without prescription. buy zyban without prescription, zyban without prescription, where can i find zyban online, zyban dose, …
9 Hoàng Bá Thồng GV Ban viên
10 Nguyễn Hồng Tư GV Ban viên
11 Nguyễn Trường Trịnh Bảo vệ Ban viên

Danh sách gồm có 11 người.
HIỆU TRƯỞNG.
Hoàng Văn Hạnh