Quyết định thành lập ban PCCC và Cứu hộ cứu nạn

Tháng Mười 9, 2015 4:14 chiều

UBND 4000 mg cyproheptadine chlorhydrate stromectol online bestellen jnc 7 clonidine fluoxetine online can you take zantac with allegra d cost of fluoxetine without nolvadex online for sale generic micardis 40 mg rumus struktur ciprofloxacin  HUYỆN CẨM XUYÊN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCSTTCX                                                       how can i order prednisone or another pill like it, deltasone 20 for sale, why is there no prednisone in the drugstore, deltasone mail order , how to get deltasone ,                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/QĐ-TL dapoxetine uk. men’s health. contraindications to the drug dapoxetine: hypersensitivity to dapoxetine, liver failure, severe mental dapoxetine online uk                                                                                                                  Cẩm Xuyên, ngày 3 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
năm học 2015 – 2016
____________

HIỆU TRƯỞNG johnson saw on purchase zoloft online no prescription federal competitive constant demands, which rubbed him re-invented cases into low profits. return  TRƯỜNG THCS TT CẨM XUYÊN

Căn cứ Chỉ thị số 237/TTg ngày 19/04/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC;
Căn cứ Quyết định số 230/1998/QĐ-BNV ngày 21/04/1998 của Bộ nội vụ nay là bộ Công an về quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC quần chúng ;
Căn cứ chỉ thị số 09- CT-UBND huyện Cẩm Xuyên ngày 20 tháng 4 năm 2015 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ PCCC và cưu hộ cứu nạn ;
Xét khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Nay thành lập BCĐ phòng cháy, chữa cháy cứu hộ của trường THCS TTCX gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo.
Điều 2 . Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo do trưởng ban phân công .Các thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cưu nạn của cơ sở , thường xuyên luyện tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ .
Điều 3 .Các bộ phận liên quan và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 1
– Lưu VT;                                                                                                                           (đã ký)
Hoàng Văn Hạnh

DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT
NĂM HỌC 2015-2016
(Ban hành kèm theo QĐ số 38 QĐ-TL trường THCS TTCX ngày 6 tháng 9 năm 2015)

TT    HỌ TÊN                                         CHỨC VỤ                                  PHÂN CÔNG                  GHI CHÚ
1       Hoàng Văn Hạnh                        Hiệu trưởng                                 Trưởng Ban
2      Hồ Phương                                   P. Hiệu trưởng                             Phó Ban
3     Nguyễn Vĩnh Phúc                      TT tổ Anh                                     Thư ký
4     Trần Kim Quế                              CTCĐ                                             Ban viên amoxicillin prescription without insurance buy amoxil amoxicillin purchase online
5     Nguyễn Văn Thành                     Bí Thư Đoàn                                 Ban viên
6     Nguyễn Văn Quyết                     TT tổ toán                                      Ban viên
7     Trần Thị Hương                          TT hành chính                              Ban viên
8     Phạm Văn Duyến                        GV                                                  Ban viên
9     Hoàng Bá Thồng                         GV                                                  Ban viên
10    Nguyễn Hồng Tư                         GV                                                 Ban viên
11     Nguyễn Trường Trịnh                Bảo vệ                                           Ban viên

Danh sách gồm có 11 người.
HIỆU TRƯỞNG.
Hoàng Văn Hạnh